UK/3/17 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Środa Wlkp., dnia 16 maja 2017 r.

 

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

pn: „Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu z zamontowaną śmieciarką"

 

Przez:

Usługi Komunalne sp. z o.o.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

 

Działając na podstawie art. 38 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych niniejszym udzielam wyjaśnień na następujące pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

  1. Pytanie Wykonawcy:

„Czy Zamawiający wydłuży termin składania ofert o 7 dni, tj. do 24.05.2017 r.?”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie wydłuży terminu składania ofert. Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

 

  1.  Pytanie Wykonawcy:

„Czy Zamawiający dopuszcza przystawkę odbioru mocy od skrzyni biegów?”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza przystawki odbioru mocy od skrzyni biegów. Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.