UK/7/2018 – WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Środa Wlkp., 24 grudnia 2018 r.

Postępowanie nr UK/7/2018

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. „Dostawa paliw płynnych na rzecz spółki Usługi Komunalne Sp. z o.o.”

 

Nr postępowania: UK/7/2018 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

Usługi Komunalne sp. z o.o.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

tel. 61 285 40 68

http://uk-sroda.pl

e-mail: sekretariat@uk-sroda.pl

 

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym dokonuje wyboru, jako najkorzystniejszą ofertę nr 3 Wykonawcy:

                                              

Oferta nr 3:

Nazwa (firma) wykonawcy:

BGW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba oraz adres siedziby:

Poznań, ul. Al. Wielkopolska 53/1, 60-603 Poznań

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca, który złożył ofertę nr 3, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ: Cena

 

Cena zaoferowana za wykonanie zamówienia podstawowego:

Cena hurtowa jednostkowa netto zł u producenta paliwa za litr na dzień 05.12.2018 r.: 3,90

Upust: 0,20

Cena jednostkowa PLN netto/l.: 3,70

Planowana ilość w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.: 1.000 l.

Stawka podatku VAT: 23%

Cena jednostkowa PLN brutto/l.: 4,55

Cena netto: 3.700,00

Cena brutto: 4.550,00

 

Cena zaoferowana za wykonanie zamówienia objętego prawem opcji

Cena hurtowa jednostkowa netto zł u producenta paliwa za litr na dzień 05.12.2018 r.: 3,90

Upust: 0,20

Cena jednostkowa PLN netto/l.: 3,70

Planowana ilość w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.: 120.000 l.

Stawka podatku VAT: 23%

Cena jednostkowa PLN brutto/l.: 4,55

Cena netto: 444.000,00

Cena brutto: 546.000,00

 

W kryterium Cena  Wykonawca otrzymał 100  punktów

Łączna punktacja: 100 punktów x 3 członków komisji przetargowej = 300 punktów