UK/6/2018 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Środa Wielkopolska, dnia 27 listopada 2018 r.

Postępowanie nr: UK/6/2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. "Zakup i dostawa materiałów budowlanych do budowy  budynku wielorodzinnego  nr 6 w rejonie ul. Greckiej i Portugalskiej w Środzie Wielkopolskiej”

 

 

Nr postępowania: UK/6/2018 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Usługi Komunalne sp. z o.o.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

tel. 61 285 40 68,

adres e-mail: sekretariat@uk-sroda.pl

adres strony internetowej: http://uk-sroda.pl

 

 

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym składam informacje z otwarcia ofert:

  • Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

kwotę brutto: 530.341,51 zł brutto (słownie: pięćset trzydzieści tysięcy trzysta czterdzieści jeden złotych 51/100)

 

  • Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

Oferta nr 1:

Imię i nazwisko oraz Nazwa (firma) wykonawcy:

Jacek Kasperski prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG pod firmą JACEK KASPERSKI Firma Handlowo – Usługowa KAS-BUD

Adres miejsca wykonywania działalności:

ul. R. Berwińskiego 1, 63-000 Środa Wielkopolska

 

Oferta nr 2:

Nazwa (firma) wykonawcy:

METALZBYT-HURT Sp. z o.o.

Siedziba oraz adres siedziby:

Bielsko-Biała, ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała

 

 

  • Cena, Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego

 

Oferta nr 1:

Cena zaoferowana za wykonanie zamówienia podstawowego:

5.808,01 zł netto (słownie: pięć tysięcy osiemset osiem złotych 01/100)

Plus podatek VAT: 1.330,82 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta trzydzieści złotych 82/100)

Kwota brutto: 7.138,83 zł (słownie: siedem tysięcy sto trzydzieści osiem złotych 83/100)

 

Cena zaoferowana za wykonanie zamówienia objętego prawem opcji

453.782,65 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa złote 65/100)

Plus podatek VAT: 97.160,28 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 28/100)

Kwota brutto: 550.942,93 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote 93/100)

 

Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego: 24 godz.

 

Oferta nr 2:

 

Cena zaoferowana za wykonanie zamówienia podstawowego:

6.637,58 zł netto (słownie: sześć tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych 58/100)

Plus podatek VAT: 1.526,65 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset dwadzieścia sześć złotych 65/100)

Kwota brutto: 8.164,23 zł (słownie: osiem tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote 23/100)

 

Cena zaoferowana za wykonanie zamówienia objętego prawem opcji

669.202,96 zł netto (sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwa złote 96/100)

Plus podatek VAT: 153.916,73 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset szesnaście złotych 73/100)

Kwota brutto: 823.119,69 zł (słownie: osiemset dwadzieścia trzy tysiące sto dziewiętnaście złotych 69/100)

 

Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego: 48 godz.