UK/5/2018 – ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Środa Wlkp., 04 września 2018 r.

Postępowanie nr UK/5/2018

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Zakup i dostawa materiałów budowlanych do budowy budynku wielorodzinnego  nr 5w rejonie ul. Greckiej i Portugalskiej w Środzie Wielkopolskiej”

 

 

Nr postępowania: UK/5/2018 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Usługi Komunalne sp. z o.o.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

tel. 61 285 40 68

http://uk-sroda.pl

e-mail: sekretariat@uk-sroda.pl

 

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym pismem zawiadamia, że

 

  • Za najkorzystniejszą, w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych uznana oraz wybrana została oferta nr 2 złożona przez:

 

Oferta nr 2:

Imię i nazwisko oraz Nazwa (firma) wykonawcy:

Jacek Kasperski prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG pod firmą JACEK KASPERSKI Firma Handlowo – Usługowa KAS-BUD

Adres miejsca wykonywania działalności:

ul. R. Berwińskiego 1, 63-000 Środa Wielkopolska

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca, który złożył ofertę nr 2, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ: Cena, Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego

 

Cena zaoferowana za wykonanie zamówienia podstawowego:

5.795,25 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 25/100)

Plus podatek VAT: 1.318,85 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta osiemnaście złotych 85/100)

Kwota brutto: 7.114,10 zł (słownie: siedem tysięcy sto czternaście złotych 10/100)

 

Cena zaoferowana za wykonanie zamówienia objętego prawem opcji

451.119,15 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewiętnaście złotych 15/100)

Plus podatek VAT: 95.754,41 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote 41/100)

Kwota brutto: 546.873,56 zł (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote 56/100)

 

Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego: 23 godz.

 

 

W kryterium Cena  Wykonawca otrzymał 80  punktów

W kryterium Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego Wykonawca otrzymał 20 punktów

Łączna punktacja:  100 punktów x 3 członków komisji przetargowej = 300 punktów

 

  • Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

Oferta nr 1:

Nazwa (firma) wykonawcy:

METALZBYT-HURT Sp. z o.o.

Siedziba oraz adres siedziby:

Bielsko-Biała, ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała

 

Oferta nr 2:

Imię i nazwisko oraz Nazwa (firma) wykonawcy:

Jacek Kasperski prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG pod firmą JACEK KASPERSKI Firma Handlowo – Usługowa KAS-BUD

Adres miejsca wykonywania działalności:

ul. R. Berwińskiego 1, 63-000 Środa Wielkopolska

 

 

  • Zamawiający przedstawia nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty
    w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert,
    z wyszczególnieniem przyznanej ofertom punktacji według kryteriów oceny oraz punktację łączną.

 

Oferta nr 1:

Nazwa (firma) wykonawcy:

METALZBYT-HURT Sp. z o.o.

Siedziba oraz adres siedziby:

Bielsko-Biała, ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała

 

W kryterium Cena  Wykonawca otrzymał 53,31  punktów

W kryterium Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego Wykonawca otrzymał  10 punktów

Łączna punktacja: 63,31  punktów x 3 członków komisji przetargowej = 189,93 punktów

 

Oferta nr 2:

Imię i nazwisko oraz Nazwa (firma) wykonawcy:

Jacek Kasperski prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG pod firmą JACEK KASPERSKI Firma Handlowo – Usługowa KAS-BUD

Adres miejsca wykonywania działalności:

ul. R. Berwińskiego 1, 63-000 Środa Wielkopolska

 

W kryterium Cena  Wykonawca otrzymał 80  punktów

W kryterium Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego Wykonawca otrzymał 20 punktów

Łączna punktacja:  100 punktów x 3 członków komisji przetargowej = 300 punktów

 

 

  • Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

  • Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

  • Informacja o unieważnieniu postępowania:

Zamawiający nie unieważnił postępowania.