UK/3/2018 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Środa Wielkopolska, dnia 18 kwietnia 2018 r.

Postępowanie nr: UK/3/2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. „Budowa budynku wielorodzinnego 8 lokalowego nr 5 w rejonie ulic Greckiej i Portugalskiej w Środzie Wielkopolskiej w zakresie „pod klucz”

 

 

 

Nr postępowania: UK/3/2018 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Usługi Komunalne sp. z o.o.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

tel. 61 285 40 68,

adres e-mail: sekretariat@uk-sroda.pl

adres strony internetowej: http://uk-sroda.pl

 

 

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym składam informacje z otwarcia ofert:

  • Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

kwotę brutto: 903.698,64  zł brutto (słownie: dziewięćset trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 64/100)

 

  • Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1:

Imię i nazwisko oraz Nazwa (firma) wykonawcy:

Michał Nowaczyk, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG pod firmą BUD-MIX BUDOWNICTWO Michał Nowaczyk

Adres miejsca wykonywania działalności:

Arcugowo 8, 62-220 Niechanowo

 

Oferta nr 2:

Imię i nazwisko oraz Nazwa (firma) wykonawcy:

Bolesław Spochacz prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG pod firmą BOLESŁAW SPOCHACZ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

Adres miejsca wykonywania działalności:

Ruszkowo 7A, 63-000 Środa Wielkopolska

 

 

  • Cena, okres dodatkowej gwarancji i rękojmi, skrócenie terminu realizacji

Oferta nr 1:

Cena ofertowa:

1.584.150,17 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt złotych 17/100)

w tym VAT 8%

okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy

skrócenie terminu realizacji: 20 dni

 

Oferta nr 2:

Cena ofertowa:

1.481.328,00 zł brutto (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych 00/100)

w tym VAT 8%

okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy

skrócenie terminu realizacji: 20 dni