UK/3/2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Środa Wielkopolska, dnia 23 maja 2017 r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. "Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu z zamontowaną śmieciarką"

 

Nr postępowania: UK/3/2017 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Usługi Komunalne sp. z o.o.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

tel. 61 285 40 68,

adres e-mail: sekretariat@uk-sroda.pl

adres strony internetowej: http://uk-sroda.pl

 

 

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym składam informacje z otwarcia ofert:

  • Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

kwotę brutto: 824.100,00 zł brutto (słownie: osiemset dwadzieścia cztery tysiące sto złotych 00/100)

 

  • Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1:

Nazwa (firma) wykonawcy (Lider):

Europejski Fundusz Leasingowy Spółka Akcyjna

Siedziba oraz adres siedziby:

Wrocław, Pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław

 

Nazwa (firma) wykonawcy (Partner):

BFE Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba oraz adres siedziby:

Włocławek, ul. Wapienna nr 4/6, 87-800 Włocławek

 

  • Cena, Termin dostawy, Gwarancja

Oferta nr 1:

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:

Cena netto dostawy samochodu śmieciarki: 528.116,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia osiem tysięcy sto szesnaście złotych 00/100)

Cena brutto dostawy samochodu śmieciarki: 649.582,68 zł (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote 68/100)

Opłata wstępna netto: 5.281,16 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych 16/100)

Opłata wstępna brutto: 6.495,83 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 83/100)

 

Rata leasingowa netto: 6.595,89 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 89/100)

Rata leasingowa brutto: 8.112,94 zł (słownie: osiem tysięcy sto dwanaście złotych 94/100)

 

Wartość wykupu samochodu śmieciarki netto: 26.405,80 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy czterysta pięć złotych 80/100)

Wartość wykupu samochodu śmieciarki brutto: 32.479,13 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 13/100)

 

Całkowita wartość zamówienia netto: 658.296,51 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych 51/100)

Całkowita wartość zamówienia brutto: 809.704,71 zł (słownie: osiemset dziewięć tysięcy siedemset cztery złote 71/100).

 

Termin dostawy: 95 dni

Okres gwarancji: 24 miesiące