UK/3/17 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Środa Wlkp., dnia 17 maja 2017 r.

 

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

pn: „Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu z zamontowaną śmieciarką"

 

Przez:

Usługi Komunalne sp. z o.o.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

 

Działając na podstawie art. 38 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych niniejszym udzielam wyjaśnień na następujące pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

  1. Pytanie Wykonawcy:

„Czy wyłączny właściciel spółki – Gmina Środa Wielkopolska – poręczy wykonanie tej transakcji?”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Gmina Środa Wielkopolska nie udzieli poręczenia.

 

  1.  Pytanie Wykonawcy:

„Czy ubezpieczenie ma być wliczone z góry na cały okres finasowania w cenę leasingu, czy też Zamawiający będzie je płacić co roku na podstawie oddzielnie wystawianych przez Wykonawcę faktur?”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że ubezpieczy przedmiot umowy oraz poniesie koszty z tym związane. Wobec powyższego cena całkowita nie obejmuje kwoty ubezpieczenia samochodu.

 

  1. Pytanie Wykonawcy:

„Czy zamawiający będzie pokrywał koszty podatku od środków transportowych, na podstawie refaktury?”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający będzie pokrywał koszty podatku od środków transportowych.

 

  1. Pytanie Wykonawcy:

„Czy zamawiający pokryje we własnym zakresie koszty obowiązków serwisowych pojazdu?”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający będzie pokrywał we własnym zakresie koszty obowiązków serwisowych pojazdu po upływie okresu gwarancji.

Materiały do pobrania:

UK__Bilans oraz RZiS za 2016 i 2017