UK/3/17 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 83760 – 2017 z dnia 2017-05-16 r.

Środa Wielkopolska: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 506491-N-2017 
Data: 11/05/2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Usługi Komunalne Sp. z o. o. , Krajowy numer identyfikacyjny 365822140, ul. Wiosny Ludów  3, 63-000  Środa Wielkopolska, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612852633, e-mail plocinski@uk-sroda.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): http://uk-sroda.pl/
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-05-18 , godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski 
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-05-22 , godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski 

Materiały do pobrania:

SIWZ 16.05.2017 r

Zmiana treści SIWZ 16.05.2017

Wyjaśnienia treści SIWZ 16.05.2017

Załącznik nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

UK__Bilans oraz RZiS za 2016 i 2017