UK/04/2019 – ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Środa Wlkp., 21 maja 2019 r.

Postępowanie nr UK/04/2019

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie prac wykończeniowych  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 6 lokalowym w Środzie Wielkopolskiej rejon ul. Greckiej i Portugalskiej”

 

 

Nr postępowania: UK/04/2019 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Usługi Komunalne sp. z o.o.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

tel. 61 285 40 68

http://uk-sroda.pl

e-mail: sekretariat@uk-sroda.pl

 

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym pismem zawiadamia, że

 

  • Za najkorzystniejszą, w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych uznana oraz wybrana została oferta nr 2 złożona przez:

 

Oferta nr 2:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Goldus Sp. z o.o.

Siedziba i adres siedziby:

Środa Wielkopolska, ul. Zamojskich 3B, 63-000 Środa Wielkopolska

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca, który złożył ofertę nr 2, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ: Cena, Okres dodatkowej gwarancji i rękojmi, Skrócenie terminu realizacji

 

Cena zaoferowana za wykonanie zamówienia:

Kwota brutto: 215.548,35 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych 35/100)

Okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy

Skrócenie terminu realizacji: 20 dni

 

 

W kryterium Cena  Wykonawca otrzymał 60  punktów

W kryterium Okres dodatkowej gwarancji i rękojmi Wykonawca otrzymał 20 punktów

W kryterium Skrócenie terminu realizacji Wykonawca otrzymał 20 punktów

Łączna punktacja: 100 punktów x 3 członków komisji przetargowej = 300 punktów

 

 

  • Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

Oferta nr 1:

Imię i nazwisko oraz nazwa (firma) wykonawcy:

Włodzimierz Gościniak, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLOWE "CEGIEŁKA" WŁODZIMIERZ GOŚCINIAK

Adres miejsca wykonywania działalności:

Wilkowyja, ul. Powstańców Wielkopolskich, nr 58, 63-200, poczta Jarocin

 

 

Oferta nr 2:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Goldus Sp. z o.o.

Siedziba i adres siedziby:

Środa Wielkopolska, ul. Zamojskich 3B, 63-000 Środa Wielkopolska

 

 

  • Zamawiający przedstawia nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty
    w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert,
    z wyszczególnieniem przyznanej ofertom punktacji według kryteriów oceny oraz punktację łączną.

 

Oferta nr 1:

Imię i nazwisko oraz nazwa (firma) wykonawcy:

Włodzimierz Gościniak, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLOWE "CEGIEŁKA" WŁODZIMIERZ GOŚCINIAK

Adres miejsca wykonywania działalności:

Wilkowyja, ul. Powstańców Wielkopolskich, nr 58, 63-200, poczta Jarocin

 

W kryterium Cena  Wykonawca otrzymał 55,76  punktów

W kryterium Okres dodatkowej gwarancji i rękojmi Wykonawca otrzymał 20 punktów

W kryterium Skrócenie terminu realizacji Wykonawca otrzymał 20 punktów

Łączna punktacja:  95,76 punktów x 3 członków komisji przetargowej =  287,28 punktów

 

Oferta nr 2:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Goldus Sp. z o.o.

Siedziba i adres siedziby:

Środa Wielkopolska, ul. Zamojskich 3B, 63-000 Środa Wielkopolska

 

W kryterium Cena  Wykonawca otrzymał 60  punktów

W kryterium Okres dodatkowej gwarancji i rękojmi Wykonawca otrzymał 20 punktów

W kryterium Skrócenie terminu realizacji Wykonawca otrzymał 20 punktów

Łączna punktacja: 100 punktów x 3 członków komisji przetargowej = 300 punktów

 

 

  • Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

  • Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

  • Informacja o unieważnieniu postępowania:

Zamawiający nie unieważnił postępowania.