UK/04/2019 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Środa Wielkopolska, dnia 08 maja 2019 r.

Postępowanie nr: UK/04/2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. „Wykonanie prac wykończeniowych  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 6 lokalowym w Środzie Wielkopolskiej rejon ul. Greckiej i Portugalskiej”

 

Nr postępowania: UK/04/2019 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Usługi Komunalne sp. z o.o.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

tel. 61 285 40 68,

adres e-mail: sekretariat@uk-sroda.pl

adres strony internetowej: http://uk-sroda.pl

 

 

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym składa informacje z otwarcia ofert:

  • Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

kwotę brutto: 277.081,41 zł brutto (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych 41/100)

 

  • Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

Oferta nr 1:

Imię i nazwisko oraz nazwa (firma) wykonawcy:

Włodzimierz Gościniak, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLOWE "CEGIEŁKA" WŁODZIMIERZ GOŚCINIAK

Adres miejsca wykonywania działalności:

Wilkowyja, ul. Powstańców Wielkopolskich, nr 58, 63-200, poczta Jarocin

 

Oferta nr 2:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Goldus Sp. z o.o.

Siedziba i adres siedziby:

Środa Wielkopolska, ul. Zamojskich 3B, 63-000 Środa Wielkopolska

 

  • Cena, Okres dodatkowej gwarancji i rękojmi, Skrócenie terminu realizacji

 

Oferta nr 1:

Cena zaoferowana za wykonanie zamówienia:

Kwota brutto: 231.949,37 zł (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych 37/100)

Okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy

Skrócenie terminu realizacji: 20 dni

 

Oferta nr 2:

Cena zaoferowana za wykonanie zamówienia:

Kwota brutto: 215.548,35 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych 35/100)

Okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy

Skrócenie terminu realizacji: 20 dni