UK/04/2018 – UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Środa Wlkp., dnia 17 maja 2018 r.

 

Postępowanie nr UK/04/2018

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Budowa budynku wielorodzinnego 8 lokalowego nr 5 w rejonie ulic Greckiej i Portugalskiej w Środzie Wielkopolskiej w zakresie „pod klucz”

 

Nr postępowania: UK/04/2018 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Usługi Komunalne sp. z o.o.

ul. Wiosny Ludów 3

63-000 Środa Wielkopolska

http://uk-sroda.pl

tel. 61 285-40-68, fax. 61 285-23-19

e-mail:sekretariat@uk-środa.pl

 

jako Zamawiający, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy.

Uzasadnienie

W dniu 08 maja 2018 r. w przedmiotowym postępowaniu została złożona oferta przez wykonawcę:

Oferta nr 1:

Imię i nazwisko oraz Nazwa (firma) wykonawcy:

Michał Nowaczyk, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG pod firmą BUD-MIX BUDOWNICTWO Michał Nowaczyk

Adres miejsca wykonywania działalności:

Arcugowo 8, 62-220 Niechanowo

 

Cena ofertowa:

1.570.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

w tym VAT 8%

okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy

skrócenie terminu realizacji: 20 dni

 

Zamawiający – stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp – bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę 1.079.898,84 zł brutto.

Oferta z najniższą ceną przewyższa zatem kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, a Zamawiający nie posiada środków własnych, które mógłby dodatkowo przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia.

 

Wobec powyższego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.