UK/04/2018 – UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Środa Wlkp., dnia 17 maja 2018 r.

 

Postępowanie nr UK/04/2018

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Budowa budynku wielorodzinnego 8 lokalowego nr 5 w rejonie ulic Greckiej i Portugalskiej w Środzie Wielkopolskiej w zakresie „pod klucz”

 

Nr postępowania: UK/04/2018 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Usługi Komunalne sp. z o.o.

ul. Wiosny Ludów 3

63-000 Środa Wielkopolska

http://uk-sroda.pl

tel. 61 285-40-68, fax. 61 285-23-19

e-mail:sekretariat@uk-środa.pl

 

jako Zamawiający, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy.

Uzasadnienie

W dniu 08 maja 2018 r. w przedmiotowym postępowaniu została złożona oferta przez wykonawcę:

Oferta nr 1:

Imię i nazwisko oraz Nazwa (firma) wykonawcy:

Michał Nowaczyk, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG pod firmą BUD-MIX BUDOWNICTWO Michał Nowaczyk

Adres miejsca wykonywania działalności:

Arcugowo 8, 62-220 Niechanowo

 

Cena ofertowa:

1.570.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

w tym VAT 8%

okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy

skrócenie terminu realizacji: 20 dni

 

Zamawiający – stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp – bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę 1.079.898,84 zł brutto.

Oferta z najniższą ceną przewyższa zatem kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, a Zamawiający nie posiada środków własnych, które mógłby dodatkowo przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia.

 

Wobec powyższego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Nasz IOD, Klauzula informacyjna

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close