UK/03/2019 – WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Środa Wlkp., 10 maja 2019 r.

Postępowanie nr UK/03/2019

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. „Budowa budynku wielorodzinnego 8 lokalowego nr 6 w rejonie ulic Greckiej i Portugalskiej w Środzie Wielkopolskiej w zakresie „stan surowy otwarty z termoizolacją połaci dachowej i pokryciem dachowym”

 

Nr postępowania: UK/03/2019 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Usługi Komunalne sp. z o.o.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

tel. 61 285 40 68

http://uk-sroda.pl

e-mail: sekretariat@uk-sroda.pl

 

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym dokonuje wyboru, jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 Wykonawcy:

                                              

Oferta nr 1:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Goldus Sp. z o.o.

Siedziba i adres siedziby:

Środa Wielkopolska, ul. Zamojskich 3B, 63-000 Środa Wielkopolska

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ: Cena, Okres dodatkowej gwarancji i rękojmi, Skrócenie terminu realizacji

Cena zaoferowana za wykonanie zamówienia:

Kwota brutto: 191.643,44 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote 44/100)

Okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy

Skrócenie terminu realizacji: 20 dni

 

 

 

W kryterium Cena  Wykonawca otrzymał 60  punktów

W kryterium Okres dodatkowej gwarancji i rękojmi Wykonawca otrzymał 20 punktów

W kryterium Skrócenie terminu realizacji Wykonawca otrzymał 20 punktów

Łączna punktacja: 100 punktów x 3 członków komisji przetargowej = 300 punktów