UK/03/2019 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Środa Wielkopolska, dnia 24 kwietnia 2019 r.

Postępowanie nr: UK/03/2019

 

INFORMACJA Z TWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. Budowa budynku wielorodzinnego 8 lokalowego nr 6 w rejonie ulic Greckiej i Portugalskiej w Środzie Wielkopolskiej w zakresie „stan surowy otwarty z termoizolacją połaci dachowej i pokryciem dachowym

 

Nr postępowania: UK/03/2019 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Usługi Komunalne sp. z o.o.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

tel. 61 285 40 68,

adres e-mail: sekretariat@uk-sroda.pl

adres strony internetowej: http://uk-sroda.pl

 

 

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym składa informacje z otwarcia ofert:

  • Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

kwotę brutto: 211.923,86 zł brutto (słownie: dwieście jedenaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote 86/100)

 

  • Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

Oferta nr 1:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Goldus Sp. z o.o.

Siedziba i adres siedziby:

Środa Wielkopolska, ul. Zamojskich 3B, 63-000 Środa Wielkopolska

 

  • Cena, Okres dodatkowej gwarancji i rękojmi, Skrócenie terminu realizacji

 

Oferta nr 1:

Cena zaoferowana za wykonanie zamówienia:

Kwota brutto: 191.643,44 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote 44/100)

Okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy

Skrócenie terminu realizacji: 20 dni