UK/02/2019 – ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Środa Wlkp., 08 kwietnia 2019 r.

Postępowanie nr UK/02/2019

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Zakup i dostawa materiałów wykończeniowych do realizacji zadania budowa budynku wielorodzinnego 6 lokalowego nr 1 w Środzie Wielkopolskiej, przy ul. Greckiej, Portugalskiej”

 

Nr postępowania: UK/02/2019 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Usługi Komunalne sp. z o.o.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

tel. 61 285 40 68

http://uk-sroda.pl

e-mail: sekretariat@uk-sroda.pl

 

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym pismem zawiadamia, że

 

  • Za najkorzystniejszą, w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych uznana oraz wybrana została oferta nr 1 złożona przez:

 

Oferta nr 1:

Imię i nazwisko oraz nazwa (firma) wykonawcy:

Włodzimierz Gościniak, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLOWE "CEGIEŁKA" WŁODZIMIERZ GOŚCINIAK

Adres miejsca wykonywania działalności:

Wilkowyja, ul. Powstańców Wielkopolskich, nr 58, 63-200, poczta Jarocin

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ: Cena

 

Cena zaoferowana za wykonanie zamówienia podstawowego:

144,00 zł netto (słownie: sto czterdzieści cztery złote 00/100)

Plus podatek VAT: 33,12 zł (słownie: trzydzieści trzy złote 12/100)

Kwota brutto: 177,12 zł (słownie: sto siedemdziesiąt siedem złotych 12/100)

 

Cena zaoferowana za wykonanie zamówienia objętego prawem opcji:

23.870,00 zł netto (słownie: dwadzieścia trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych 00/100)

plus podatek VAT: 5.490,10 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych 10/100)

Kwota brutto: 29.360,10 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 10/100)

 

W kryterium Cena  Wykonawca otrzymał 100  punktów

Łączna punktacja: 100 punktów x 3 członków komisji przetargowej = 300 punktów

 

  • Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

Oferta nr 1:

Imię i nazwisko oraz nazwa (firma) wykonawcy:

Włodzimierz Gościniak, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLOWE "CEGIEŁKA" WŁODZIMIERZ GOŚCINIAK

Adres miejsca wykonywania działalności:

Wilkowyja, ul. Powstańców Wielkopolskich, nr 58, 63-200, poczta Jarocin

 

 

  • Zamawiający przedstawia nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty
    w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert,
    z wyszczególnieniem przyznanej ofertom punktacji według kryteriów oceny oraz punktację łączną.

 

Oferta nr 1:

Imię i nazwisko oraz nazwa (firma) wykonawcy:

Włodzimierz Gościniak, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLOWE "CEGIEŁKA" WŁODZIMIERZ GOŚCINIAK

Adres miejsca wykonywania działalności:

Wilkowyja, ul. Powstańców Wielkopolskich, nr 58, 63-200, poczta Jarocin

 

W kryterium Cena  Wykonawca otrzymał 100  punktów

Łączna punktacja: 100 punktów x 3 członków komisji przetargowej = 300 punktów

 

 

  • Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

  • Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

  • Informacja o unieważnieniu postępowania:

Zamawiający nie unieważnił postępowania.