UK/02/2018 – ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Środa Wlkp., 21 maja 2018 r.

Postępowanie nr UK/02/2018

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Zakup i dostawa materiałów budowlanych do budowy budynku wielorodzinnego – 6 lokalowego w rejonie ul. Greckiej i Portugalskiej w Środzie Wielkopolskiej.”

Do pobrania: UK_02_2018___Zawiadomienie

 

Nr postępowania: UK/02/2018 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Usługi Komunalne sp. z o.o.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

tel. 61 285 40 68

http://uk-sroda.pl

e-mail: sekretariat@uk-sroda.pl

 

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym pismem zawiadamia, że

 

  • Za najkorzystniejszą, w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych uznana oraz wybrana została oferta nr 1 złożona przez:

 

Oferta nr 1:

Imię i nazwisko oraz Nazwa (firma) wykonawcy:

Jacek Kasperski prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG pod firmą JACEK KASPERSKI Firma Handlowo-Usługowa KAS-BUD

Adres miejsca wykonywania działalności:

ul. R. Berwińskiego 1, 63-000 Środa Wielkopolska

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ: Cena, Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego

 

Cena ryczałtowa zaoferowana za realizację zamówienia podstawowego:

5.734,01 zł netto (słownie: pięć tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote 01/100)

Plus podatek VAT: 1.315,64 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta piętnaście złotych 64/100)

Kwota brutto: 7.049,65 zł (słownie: siedem tysięcy czterdzieści dziewięć złotych 65/100)

 

Cena zaoferowana za realizację zamówienia objętego prawem opcji:

394.074,40 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt cztery złote 40/100)

Plus podatek VAT: 83.946,61 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści sześć złotych 61/100)

Kwota brutto: 478.021,01 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia jeden złotych 01/100)

 

Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego: 24 godz.

 

 

W kryterium Cena  Wykonawca otrzymał 80 punktów

W kryterium Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego Wykonawca otrzymał 10 punktów

Łączna punktacja: 90 punktów x 3 członków komisji przetargowej = 270 punktów

 

  • Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

Oferta nr 1:

Imię i nazwisko oraz Nazwa (firma) wykonawcy:

Jacek Kasperski prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG pod firmą JACEK KASPERSKI Firma Handlowo-Usługowa KAS-BUD

Adres miejsca wykonywania działalności:

ul. R. Berwińskiego 1, 63-000 Środa Wielkopolska

 

 

  • Zamawiający przedstawia nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty
    w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert,
    z wyszczególnieniem przyznanej ofertom punktacji według kryteriów oceny oraz punktację łączną.

 

Oferta nr 1:

Imię i nazwisko oraz Nazwa (firma) wykonawcy:

Jacek Kasperski prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG pod firmą JACEK KASPERSKI Firma Handlowo-Usługowa KAS-BUD

Adres miejsca wykonywania działalności:

ul. R. Berwińskiego 1, 63-000 Środa Wielkopolska

 

W kryterium Cena  Wykonawca otrzymał 80 punktów

W kryterium Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego Wykonawca otrzymał 10 punktów

Łączna punktacja: 90 punktów x 3 członków komisji przetargowej = 270 punktów

 

 

  • Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

  • Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

  • Informacja o unieważnieniu postępowania:

Zamawiający nie unieważnił postępowania.

 

Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Nasz IOD, Klauzula informacyjna

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close