UK/02/2018 – ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Środa Wlkp., 21 maja 2018 r.

Postępowanie nr UK/02/2018

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Zakup i dostawa materiałów budowlanych do budowy budynku wielorodzinnego – 6 lokalowego w rejonie ul. Greckiej i Portugalskiej w Środzie Wielkopolskiej.”

Do pobrania: UK_02_2018___Zawiadomienie

 

Nr postępowania: UK/02/2018 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Usługi Komunalne sp. z o.o.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

tel. 61 285 40 68

http://uk-sroda.pl

e-mail: sekretariat@uk-sroda.pl

 

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym pismem zawiadamia, że

 

  • Za najkorzystniejszą, w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych uznana oraz wybrana została oferta nr 1 złożona przez:

 

Oferta nr 1:

Imię i nazwisko oraz Nazwa (firma) wykonawcy:

Jacek Kasperski prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG pod firmą JACEK KASPERSKI Firma Handlowo-Usługowa KAS-BUD

Adres miejsca wykonywania działalności:

ul. R. Berwińskiego 1, 63-000 Środa Wielkopolska

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ: Cena, Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego

 

Cena ryczałtowa zaoferowana za realizację zamówienia podstawowego:

5.734,01 zł netto (słownie: pięć tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote 01/100)

Plus podatek VAT: 1.315,64 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta piętnaście złotych 64/100)

Kwota brutto: 7.049,65 zł (słownie: siedem tysięcy czterdzieści dziewięć złotych 65/100)

 

Cena zaoferowana za realizację zamówienia objętego prawem opcji:

394.074,40 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt cztery złote 40/100)

Plus podatek VAT: 83.946,61 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści sześć złotych 61/100)

Kwota brutto: 478.021,01 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia jeden złotych 01/100)

 

Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego: 24 godz.

 

 

W kryterium Cena  Wykonawca otrzymał 80 punktów

W kryterium Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego Wykonawca otrzymał 10 punktów

Łączna punktacja: 90 punktów x 3 członków komisji przetargowej = 270 punktów

 

  • Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

Oferta nr 1:

Imię i nazwisko oraz Nazwa (firma) wykonawcy:

Jacek Kasperski prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG pod firmą JACEK KASPERSKI Firma Handlowo-Usługowa KAS-BUD

Adres miejsca wykonywania działalności:

ul. R. Berwińskiego 1, 63-000 Środa Wielkopolska

 

 

  • Zamawiający przedstawia nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty
    w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert,
    z wyszczególnieniem przyznanej ofertom punktacji według kryteriów oceny oraz punktację łączną.

 

Oferta nr 1:

Imię i nazwisko oraz Nazwa (firma) wykonawcy:

Jacek Kasperski prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG pod firmą JACEK KASPERSKI Firma Handlowo-Usługowa KAS-BUD

Adres miejsca wykonywania działalności:

ul. R. Berwińskiego 1, 63-000 Środa Wielkopolska

 

W kryterium Cena  Wykonawca otrzymał 80 punktów

W kryterium Termin wykonania dostawy zamówienia podstawowego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego Wykonawca otrzymał 10 punktów

Łączna punktacja: 90 punktów x 3 członków komisji przetargowej = 270 punktów

 

 

  • Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

  • Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

  • Informacja o unieważnieniu postępowania:

Zamawiający nie unieważnił postępowania.