UK/01/2019 – UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Środa Wlkp., dnia 08 kwietnia 2019 r.

 

Postępowanie nr UK/01/2019

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Wykonanie prac wykończeniowych  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 6 lokalowym w Środzie Wielkopolskiej rejon ul. Greckiej i Portugalskiej”

 

Nr postępowania: UK/01/2019 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Usługi Komunalne sp. z o.o.

ul. Wiosny Ludów 3

63-000 Środa Wielkopolska

http://uk-sroda.pl

tel. 61 285-40-68

e-mail: sekretariat@uk-środa.pl

 

jako Zamawiający, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy.

Uzasadnienie

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez wykonawców:

Oferta nr 1:

Imię i nazwisko oraz nazwa (firma) wykonawcy:

Rafał Wagner, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG pod firmą WAGNER RAFAŁ PRZEDSIĘBIORSTWO OGÓLNOBUDOWLANE

Adres miejsca wykonywania działalności:

Ul. Dworcowa 12, 62-025 Kostrzyn Wielkopolski

Cena zaoferowana za wykonanie zamówienia:

272.046,06 zł brutto, w tym 8 % podatku VAT (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści sześć złotych 06/100)

Okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy

Skrócenie terminu realizacji: 20 dni

 

Oferta nr 2:

Imię i nazwisko oraz nazwa (firma) wykonawcy:

Włodzimierz Gościniak, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLOWE "CEGIEŁKA" WŁODZIMIERZ GOŚCINIAK

Adres miejsca wykonywania działalności:

ul. Powstańców Wielkopolskich, nr 58, 63-200 Wilkowyja

Cena zaoferowana za wykonanie zamówienia:

245.254,22 zł brutto, w VAT 8 % i 23%  (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote 22/100)

Okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy

Skrócenie terminu realizacji: 20 dni

 

 

Oferta nr 3:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Goldus Sp. z o.o.

Siedziba i adres siedziby:

Środa Wielkopolska, ul. Zamojskich 38, 63-000 Środa Wielkopolska

Cena zaoferowana za wykonanie zamówienia:

288.900,00 zł brutto, w VAT 8 % (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych 00/100)

Okres gwarancji i rękojmi: 36 miesięcy

Skrócenie terminu realizacji: 0 dni

 

Zamawiający – stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp – bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę 220.694,11 zł brutto (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote 11/100).

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa zatem kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, a Zamawiający nie posiada środków własnych, które mógłby dodatkowo przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia.

 

Wobec powyższego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.