Przetargi


Aktualne postępowania przetargowe.


Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawy. Dostawa paliw płynnych na rzecz spółki Usługi Komunalne sp. z o.o.”

18 Listopad 2016

Ogłoszenie o zamówieniu – dostawy.

"Dostawa paliw płynnych na rzecz spółki Usługi Komunalne sp. z o.o."

ogloszenie-o-zamowieniu-1

siwz-dostawa-paliw-2

zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-1

zalacznik-nr-2-oswiadczenie-wykonawcy-z-art-25a-ust-1-dotyczace-spelniania-warunkow-udzialu-w-postepowaniu-1

zalacznik-nr-3-oswiadczenie-wykonawcy-z-art-25a-ust-1-dotyczace-przeslanek-wykluczenia-z-postepowania-1

zalacznik-nr-4-grupa-kapitalowa-1

zalacznik-nr-5-wzor-umowy-1


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Walec drogowy

31 Sierpień 2016

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Walec drogowy


Zawiadomienie o wyborze oferty

18 Lipiec 2016

skanowanie0003


Korekta zapytania ofertowego !!!

6 Lipiec 2016

Formularz ofertowo – cenowy – termin Formularz ofertowo – cenowy – termin zapytanie-ofertowe-korekta1 zapytanie-ofertowe-korekta1


ZMIANA ! Zapytanie ofertowe – Studium wykonalności przedsięwzięcia

4 Lipiec 2016

Formularz ofertowo – cenowy – termin

Formularz ofertowo – cenowy – termin

 

 

zapytanie ofertowe SW

 

zapytanie ofertowe SW


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Leasing operacyjny walca drogowego

2 Luty 2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Leasing operacyjny walca drogowego

W załączniku zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – strona www, tablica _ogłoszeń


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – Numer ogłoszenia: 15380 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016

22 Styczeń 2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie

zmiana treści SIWZ 22012016

Wyjaśnienia treści SIWZ 22012016

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy załącznik nr 1 do zmiany treści SIWZ – 22.01.2016 r.

Załącznik nr 5 – Warunki techniczne walca drogowego, załącznik nr 2 do zmiany treści SIWZ – 22.01.2016 r.


Ogłoszenie o zamówieniu – Leasing operacyjny walca drogowego

19 Styczeń 2016

Ogłoszenie o zamówieniu – Leasing operacyjny walca drogowego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ – Leasing operacyjny walca drogowego

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy-1

Załącznik nr 2 – Oświadczenie art 22 ust 1

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do _wykluczenia

Załącznik nr 4 – Grupa kapitałowa

Załącznik nr 5 – Warunki techniczne walca drogowego

 

 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

4 Listopad 2015

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – PRZETARG OLEJ NAPĘDOWY

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty –


Ogłoszenie o zamówieniu – dostawy oleju napędowego nr ogłoszenia 279070-2015

20 Październik 2015

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy : DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO NUMER OGŁOSZENIA :279070-2015;

DATA ZAMIESZCZENIA : 20.10.2015

 

Środa Wielkopolska: Dostawa oleju napędowego
Numer ogłoszenia: 279070 – 2015; data zamieszczenia: 20.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Usługi Komunalne sp. z o.o. , ul. Wiosny Ludów 3, 63-000 Środa Wielkopolska, woj. wielkopolskie, tel. 061 2854068, faks 061 2852319.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://uk-sroda.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka komunalna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: – sukcesywną dostawę oleju napędowego odpowiadającego wymaganiom jakościowym według Polskiej Normy PN-EN 590 lub normy równoważnej – CPV 09134100-8 – Olej napędowy – szacowane zapotrzebowanie na olej napędowy w okresie objętym zamówieniem wynosi do 80.000 litrów, – miejsce wykonania zamówienia: wydanie oleju napędowego, stanowiącego przedmiot zamówienia, nastąpi do zbiorników paliwa znajdujących się: na ul. Kilińskiego 22 w Środzie Wielkopolskiej. – jednorazowa ilość dostarczanego oleju napędowego będzie nie mniejsza niż 1000 l i nie większa niż 2500 l 2. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy związane z przedmiotem zamówienia 1) wykonawca obowiązany jest dostarczyć paliwo o jakości i parametrach (składzie) zgodnych z przepisami prawa, w szczególności odpowiadających polskiej normie, 2) na wniosek Zamawiającego, do każdej dostawy paliwa, stanowiącego przedmiot zamówienia, Wykonawca dostarczy dokument dotyczący jakości danej partii paliwa, w szczególności świadectwo jakości w oryginale lub potwierdzonej kopii, list przewozowy wydany przez magazyn (skład podatkowy) zawierający datę i godzinę załadunku, numer rejestracyjny cysterny dostarczającej paliwo, nazwisko kierowcy dokonującego załadunku cysterny. Dokumenty wskazane powyżej mają charakter przykładowy i nie enumeratywny. 3) dostawa oleju napędowego nie może odbyć się później niż 24 godziny od momentu załadunku cysterny na magazynie (składzie podatkowym). 4) odbiór dostarczonego przez Wykonawcę, do zbiorników paliwa oleju napędowego zostanie każdorazowo potwierdzony dokumentem WZ podpisany przez osoby uprawnione przez Zamawiającego. 3. Sposób realizacji dostaw: 1) Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia dostaw, celem ciągłego zaspokojenia potrzeb Zamawiającego na paliwo stanowiące przedmiot zamówienia, po każdorazowym złożeniu telefonicznego zamówienia Zamawiającego potwierdzonego faksem w terminie 24 godzin od telefonicznego złożenia zamówienia. Zamawiający decyduje o terminie i ilości dostarczonego oleju napędowego do zbiorników paliwa przez okres obowiązywania zawartej umowy. 2) Zamawiający wymaga realizacji dostaw przez Wykonawcę auto cysterną wyposażoną w pompę lub dystrybutor, spełniający wszelkie wymagania obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. prawo o miarach (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 1069) i aktów wykonawczych do ustawy w zakresie auto cystern (pojazdów do transportu paliw ciekłych). Pojazd, którym realizowane będą dostawy paliw, winien być wyposażony w legalizowane urządzenia pomiarowe mierzące ilość zrzutu paliwa do zbiornika magazynowego. 3) Dostawy oleju mogą się odbywać tylko i wyłącznie w godz. 7:00-15:00 w dni robocze. 4) Załadunek zbiorników paliwa nastąpi każdorazowo w obecności uprawnionego pracownika Zamawiającego. 5) Zamawiający przewiduje, że dostawy oleju napędowego będą wykonywane do zbiornika magazynowego o pojemności 2.500 litrów. W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający przewiduje możliwość tankowania również bezpośrednio do baków pojazdów i maszyn. 4. Zamawiający nie udziela zaliczek na wykonanie zamówienia oraz nie wnosi przedpłat. Rozliczenie po wystawieniu faktury VAT. 5. Rozliczenie dostawy nastąpi na podstawie odczytu i wydruku z legalizowanego dystrybutora cysterny. Potwierdzeniem ilości odebranego paliwa będzie wydruk z dystrybutora cysterny. Do każdej dostawy – faktury sprzedaży Wykonawca załączać będzie wydruki z legalizowanego dystrybutora cysterny potwierdzone podpisem upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. 6. Zmiana cen jednostkowych oleju napędowego może nastąpić tylko w przypadku zmiany przepisów prawnych regulujących obrót paliwami płynnymi, w tym rozporządzeniem MF w sprawie podatku akcyzowego. W przypadku podwyżki cen tych artykułów na rynku krajowym jak i w przypadku ich obniżki, Wykonawca ma obowiązek podnieść lub obniżyć cenę. Podstawą do zmiany cen będą nowe ceny przedstawione przez Wykonawcę opracowane na podstawie cen ogłoszonych przez producenta (zmiana może dotyczyć jedynie cen jednostkowych). Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o zmianie cen, wysokość zastosowanej marży jest stała przez cały czas obowiązywania umowy. 7. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 1) Wykonawcę obowiązuje należyta staranność w wykonaniu przedmiotu umowy..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że: wykonawca posiada dokument stwierdzający prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym tj. koncesja na obrót paliwami ciekłymi, o której mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetycznie (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; 2) pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 2) dopuszczalna jest zmiana numeru rachunku bankowego wykonawcy, podanego w umowie, w przypadku zmiany rachunku bankowego wykonawcy, na który następować ma zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia, 3) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego, 4) dopuszczalna jest zmiana personelu wskazanego w umowie, w przypadku gdy wystąpiła konieczność zmiany personelu wykonawcy, zamawiającego oraz numerów kontaktowych wymienionych w umowie, 5) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia, 6) dopuszczalna jest zmiana sposobu, w tym częstotliwości wykonania przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany w przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania dostaw w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji przedmiotu umowy. 7) Zmiana wielkości dostarczanego paliwa wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany w przypadku zwiększonego zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego w terminie 14 dni przed planowanym zwiększeniem dostaw.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://uk-sroda.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Usługi Komunalne sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej, ul. Wiosny Ludów 3, 63-000 Środa Wielkopolska, pok. 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Usługi Komunalne sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej, ul. Wiosny Ludów 3, 63-000 Środa Wielkopolska, pok. 3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ-1 Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy-1 Załącznik nr 2 – Oświadczenie art 22 ust 1 Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia-1 Załącznik nr 4 – Grupa kapitałowa-1 Załącznik nr 5 Wzór umowy-1