Przetargi


Aktualne postępowania przetargowe.


UK/3/17 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

16 Maj 2017

Środa Wlkp., dnia 16 maja 2017 r.

 

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

pn: „Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu z zamontowaną śmieciarką"

 

(więcej…)


UK/3/17 Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ do przetargu „Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu z zamontowaną śmieciarką”

12 Maj 2017

Zmiana treści SIWZ i wyjaśnienie treści SIWZ  do przetargu pn. "Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu z zamontowaną śmieciarką"

Załączniki

  1. Zmiana treści SIWZ 12.05.2017
  2. SIWZ 12.05.2017 r.
  3. Wyjaśnienia treści SIWZ 12.05.2017

 


UK/3/17 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy, „Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu z zamontowaną śmieciarką”

11 Maj 2017

Ogłoszenie nr 506491-N-2017 z dnia 2017-05-11 r. 

Usługi Komunalne Sp. z o. o. : "Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu z zamontowaną śmieciarką"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

UK/3/17

materiały do pobrania:

Ogłoszenie nr 506491

SIWZ

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy z art. 25a ust. 1 dotyczące przes��anek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 – Grupa kapitałowa

Załącznik nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

(więcej…)


Postępowanie nr 59304 UK/2/17 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

14 Kwiecień 2017

Środa Wlkp., dnia 14 kwietnia 2017 r.

 

Postępowanie nr 59304  UK/2/17

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu z zamontowaną śmieciarką"

 

Nr postępowania: 59304  UK/2/17 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Usługi Komunalne sp. z o.o.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

tel. 61 285 40 68, fax. 61 285 23 19

http://uk-sroda.pl

e –mail: sekretariat@uk-sroda.pl

 

jako Zamawiający, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy.

 

(więcej…)


UK/2/17 Informacja z otwarcia ofert do przetargu „Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu z zamontowaną śmieciarką”

13 Kwiecień 2017

Załącznik

 

(więcej…)


UK/2/17 przetarg na „Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu z zamontowaną śmieciarką” – odpowiedzi na pytania

10 Kwiecień 2017

Usługi Komunalne Sp. z o.o. w ramach ogłoszonego przetargu na "Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu z zamontowaną śmieciarką"

informuje o zmianie SIWZ oraz udziela odpowiedzi na zadane pytania.

materiały do pobrania:

SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ 10.04.2017

Zmiana treści SIWZ 10.04.2017

 

(więcej…)


UK/2/17 przetarg na „Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu z zamontowaną śmieciarką”

7 Kwiecień 2017

Usługi Komunalne Sp. z o.o. w ramach ogłaszonego przetargu na "Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu z zamontowaną śmieciarką"

informuje o zmianie SIWZ oraz udziela odpowiedzi na zadane pytania.

materiały do pobrania:

SIWZ

Zmiana treści SIWZ 07.04.2017

Wyjaśnienia treści SIWZ 07.04.2017

 

(więcej…)


UK/2/17 Ponowny przetarg na „Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu z zamontowaną śmieciarką”

5 Kwiecień 2017

Usługi Komunalne sp. z o.o. ogłasza ponowny przetarg na "Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu z zamontowaną śmieciarką"

  • Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

 

(więcej…)


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA, Postępowanie nr UK 38699

21 Marzec 2017

Środa Wlkp., dnia 21 marca 2017 r.

 

Postępowanie nr UK 38699

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu z zamontowaną śmieciarką"

 

Nr postępowania: UK 38699 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Usługi Komunalne sp. z o.o.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

tel. 61 285 40 68, fax. 61 285 23 19

http://uk-sroda.pl

e –mail: sekretariat@uk-sroda.pl

 

jako Zamawiający, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy.

Uzasadnienie

W dniu 15 marca 2017 r. w przedmiotowym postępowaniu została złożona oferta przez wykonawców:

 

L.P.

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Oferowana cena

netto

Oferowana cena

brutto

  1.  

Nazwa (firma) wykonawcy (Lider):

Europejski Fundusz Leasingowy Spółka Akcyjna

Siedziba oraz adres siedziby:

Wrocław, Pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław

Nazwa (firma) wykonawcy (Partner):

Komunal Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba oraz adres siedziby:

Pławce, Pławce 20, 63-000 Środa Wielkopolska

 

842.018,90 zł

 

1.035.683,20 zł

 

 

 

Zamawiający – stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp – bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 615.000,00 zł. Oferta z najniższą ceną przewyższa zatem kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, a Zamawiający nie posiada środków własnych, które mógłby dodatkowo przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia.

Zgodnie z Działem XIV SIWZ kryteriami oceny ofert były Cena (90%), Termin dostawy (5%)  oraz Gwarancja (5%). Po otwarciu ofert stwierdzono, że oferta z najniższa ceną przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Wobec powyższego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.


Informacja z otwarcia ofert

17 Marzec 2017

Informacja z otwarcia ofert do przetargu . "Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu z zamontowaną śmieciarką"

Załącznik