Dział Gospodarki Mieszkaniowej


Usługi Komunalne Sp. z o.o.

ul. Wiosny Ludów 3

63-000 Środa Wielkopolska

tel. 61 285 40 68, e-mail sekretariat@uk-sroda.pl

pokój nr 4 – Eksploatacja i Remonty

pokój nr 5 – Rozliczenia

pokój nr 6 – Kierownik Działu Gospodarki Mieszkaniowej 


Dział Gospodarki Mieszkaniowej może pochwalić się ponad półwiecznym doświadczeniem, jednak w obecnej formie istnieje od 1999 r. Przez cały ten czas zyskaliśmy ogromne doświadczenie, dzięki czemu zawsze staramy się  wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom . Zajmujemy się zarządzaniem i administracją nieruchomości będących własnością Wspólnot Mieszkaniowych oraz obiektów komunalnych. Oprócz doświadczenia zapewniamy profesjonalne wykonywanie naszych zobowiązań. 


Oferujemy:

 • Zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostaw energii elektrycznej i cieplnej, wody, gazu oraz odprowadzania ścieków
  i wywozu śmieci
  oraz innych usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń technicznych nieruchomości oraz zawieranie umów.
 • Zorganizowanie bieżącej konserwacji i napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń technicznych, umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia i ogrzewania lokalu, ciepłej i zimnej wody, gazu i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej, nadzór nad pracą konserwatorów.
 • Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi remontami.
 • Opracowywania projektu rocznego planu gospodarczego oraz realizowanie zadań przewidzianych w uchwalonym planie gospodarczym.
 • Przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • Utrzymanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku właścicieli lokali i jego otoczenia, w tym chodnika i otaczającej budynek zieleni, oraz nadzór nad wykonywanymi pracami.
 • Zorganizowanie usuwania awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej.
 • Zapewnienie ubezpieczenia budynku, opłacania podatków i innych opłat publicznoprawnych, przypadających od nieruchomości wspólnej, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali.
 • Troska o powiększanie dochodów Wspólnoty, w szczególności stanowiących pożytki z nieruchomości wspólnej.
 • Dochodzenie od właścicieli opłat oraz innych należności, a w razie konieczności ich windykację z kierowaniem spraw do sądu włącznie.
 • Zlecanie przeprowadzania kontroli technicznych przewidzianych ustawą  Prawo budowlane, (przeglądów rocznych gazowych i przewodów kominowych, przeglądów pięcioletnich – ogólnobudowlanych i elektrycznych), przeprowadzanie w ramach swoich obowiązków rocznych przeglądów techniczno – sanitarnych i sporządzanie z nich stosownych protokółów.
 • Dokonywanie miesięcznych wymiarów opłat rozliczanych wspólnie (poza indywidualnymi opłatami za energię elektryczną), obejmującymi gaz, centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, odprowadzanie ścieków i wywóz śmieci – z chwilą zmiany cen na powyższe dostawy lub usługi.
 • Prowadzenie księgowości, sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego najpóźniej na 7 dni przed terminem rocznego zebrania sprawozdawczego, a także przygotowywanie na żądanie Zarządu Wspólnoty informacji półrocznych o ponoszonych kosztach utrzymania nieruchomości oraz uzyskiwanych z niej pożytkach.
 • Prowadzenie biura Wspólnoty, w tym wszelkiej korespondencji oraz drukowanie książeczek opłat.