Dostępność

Deklaracja dostępności uk-sroda.pl

Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej uk-sroda.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jerzy Małecki.
 • E-mail: sekretariat@uk-sroda.pl
 • Telefon: 61 285 40 69

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Zarządu
 • Adres: ul. Wiosny Ludów 3, 63-000 Środa Wielkopolska
 • E-mail: sekretariat@uk-sroda.pl
 • Telefon: 61 285 40 69

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ul. Wiosny Ludów 3 – Biuro:

Do budynku prowadzą schody. Nie zostały zastosowane żadne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje sie parking miejski z wyznaczonymi miejscami do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem, jednak w budynku nie znajdują się oznaczenia w alfabecie Breill’a, ani żadne pętle indukcyjne.

Ul. Kilińskiego 22 – PSZOK:

Brak schodów, budynki sa dostępne dla osób niepełnosprawnych. Brak wyznaczoncyh miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem, jednak w budynku nie znajdują się oznaczenia w alfabecie Breill’a, ani żadne pętle indukcyjne.

Raport o stanie zapewnienia dostępności

Raport-o-stanie-dostepnosci-podm-publicznego-UK-Spzoo-Sroda-Wlkp

Skip to content