Aktualności


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA, Postępowanie nr UK 38699

21 Marzec 2017

Środa Wlkp., dnia 21 marca 2017 r.

 

Postępowanie nr UK 38699

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu z zamontowaną śmieciarką"

 

Nr postępowania: UK 38699 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Usługi Komunalne sp. z o.o.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

tel. 61 285 40 68, fax. 61 285 23 19

http://uk-sroda.pl

e –mail: sekretariat@uk-sroda.pl

 

jako Zamawiający, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy.

Uzasadnienie

W dniu 15 marca 2017 r. w przedmiotowym postępowaniu została złożona oferta przez wykonawców:

 

L.P.

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Oferowana cena

netto

Oferowana cena

brutto

 1.  

Nazwa (firma) wykonawcy (Lider):

Europejski Fundusz Leasingowy Spółka Akcyjna

Siedziba oraz adres siedziby:

Wrocław, Pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław

Nazwa (firma) wykonawcy (Partner):

Komunal Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba oraz adres siedziby:

Pławce, Pławce 20, 63-000 Środa Wielkopolska

 

842.018,90 zł

 

1.035.683,20 zł

 

 

 

Zamawiający – stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp – bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 615.000,00 zł. Oferta z najniższą ceną przewyższa zatem kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, a Zamawiający nie posiada środków własnych, które mógłby dodatkowo przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia.

Zgodnie z Działem XIV SIWZ kryteriami oceny ofert były Cena (90%), Termin dostawy (5%)  oraz Gwarancja (5%). Po otwarciu ofert stwierdzono, że oferta z najniższa ceną przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Wobec powyższego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.


Informacja z otwarcia ofert

17 Marzec 2017

Informacja z otwarcia ofert do przetargu . "Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu z zamontowaną śmieciarką"

Załącznik

 


ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

10 Marzec 2017

Środa Wlkp., dnia 10 marca 2017 r.

UK  38699

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: "Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu z zamontowaną śmieciarką"

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający

Usługi Komunalne sp. z o.o.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

dokonuje zmiany treści SIWZ w sposób następujący:

 1. Załącznik nr 5 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, otrzymuje nowe brzmienie, określone w załączniku nr 1 do niniejszej zmiany treści SIWZ, wyszczególnionym w odrębnym pliku doc. pn. „Załącznik nr 5 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, załącznik nr 1 do zmiany treści SIWZ – 10.03.2017 r.”, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego.
 2. Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie. Niniejsze zmiany są wiążące dla Wykonawców, w związku z czym muszą być uwzględnione w treści składanej oferty.

Materiały do pobrania:

Załącznik-nr-5-Szczegółowy-opis-przedmiotu-zamówienia – zmiana


WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

10 Marzec 2017

Środa Wlkp., dnia 10 marca 2017 r.

Postępowanie nr 38699

 

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

pn: „Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu z zamontowaną śmieciarką"

 

Przez:

Usługi Komunalne sp. z o.o.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

 

Działając na podstawie art. 38 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych niniejszym udzielam wyjaśnień na następujące pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

 1. Pytanie Wykonawcy:

„Warunki techniczne samochodu ciężarowego (podwozia pod śmieciarkę)

1. Brzmi:

– zbiornik paliwa minimum 300 litrów zamykany korkiem na kluczyk

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie ze zbiornikiem 290 litrów?

Uzasadnienie:

Różnica w pojemności zbiornika nie wpłynie w znaczący sposób na eksploatację pojazdu.”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie ze zbiornikiem paliwa minimum 290 litrów. Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SIWZ.

 

 1. Pytanie Wykonawcy:

„1. Czy Zamawiający akceptuje jako zabezpieczenie weksel i deklarację wekslową?”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

 1. Pytanie Wykonawcy:

„2. W celu przygotowania wiążącej oferty prosimy o udostępnienie dokumentów, które są dla Wykonawcy niezbędne do oceny sytuacji finansowej Zamawiającego. Lista dokumentów:

– dane finansowe: bilans i rachunek zysków i strat za bieżący okres (za 2016 raczej nie ma takich danych?)

– zestawienie zobowiązań kredytowych, pożyczkowych i leasingowych, z podaniem poszczególnych kwot pozostałych do spłaty, przedmiotu finansowania oraz terminów spłat, informacja o podstawowych źródłach przychodów, czy firma posiada aktywa o charakterze inwestycyjnym (nieruchomości, udziały w innych firmach, akcje, itp.; główni dostawcy/odbiorcy usług; zobowiązania/należności przeterminowane, liczba osób zatrudnionych.”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że powyższa kwestia nie stanowi wniosku o wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 1. Pytanie Wykonawcy:

„3. Zgodnie z par. XVII Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, pkt 4, zamawiający oczekuje wliczenia w raty leasingowe koszty ubezpieczenia. Taka konstrukcja jest możliwa, ale tylko na podstawie ubezpieczenia wieloletniego. Niestety z uwagi na to, że Towarzystwa ubezpieczeniowe, z którymi współpracuje wykonawca oferują taką usługę maksymalnie na 7 lat, zagwarantowanie wysokości składki ubezpieczenia na cały okres trwania umowy może okazać się niemożliwe (wykonawca jest w trakcie oczekiwania na odpowiedź ubezpieczyciela). Prosimy o przeanalizowanie tego ograniczenia i dokonanie zmian w treści SIWZ.”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje postanowienia Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający nie dokona zmiany Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia.

 

 1. Pytanie Wykonawcy:

„4. Jednocześnie zgodnie z pkt 6 Zamawiający oczekuje możliwości skrócenia umowy i rozliczenia rat przy stałym poziomie IRR. Wykonawca może zgodzić się na taki sposób rozliczenia rat leasingowych, ale tylko w części dotyczącej rat wynikających z zakupu przedmiotu leasingu. Rozliczenie ubezpieczenia, za które wykonawca zapłaci z góry, za cały okres trwania umowy, może nastąpić jedynie na podstawie zasad określanych przez ubezpieczyciela, po wykupieniu pojazdu – czyli Zamawiający musiałby zapłacić wykonawcy całą składkę ubezpieczeniową i samodzielnie wystąpić o zwrot składki, lub kontynuować polisę do końca okresu jej obowiązywania. Prosimy o dokonanie zmian w treści SIWZ.”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje postanowienia Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający nie dokona zmiany Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia.

 

 


WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

8 Marzec 2017

Środa Wlkp., dnia 08 marca 2017 r.

Postępowanie nr 38699

 

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

pn: „Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu z zamontowaną śmieciarką"

 

Przez:

Usługi Komunalne sp. z o.o.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

 

Działając na podstawie art. 38 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych niniejszym udzielam wyjaśnień na następujące pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

 1. Pytanie Wykonawcy:

„1. Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu podwozie z przednim zawieszeniem w postaci resorów parabolicznych o dop. nacisku 7,5 ton?”

 

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza w postępowaniu podwozia z przednim zawieszeniem w postaci resorów parabolicznych o dop. nacisku 7,5 ton. Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

 

2. Pytanie Wykonawcy:

„2. Czy Zamawiający dopuści w postepowaniu podwozie z drugą osią napędową i ostatnią osią skrętną? Proponowany układ osi zapewnia dużo mniejszy promień skrętu, przez co uzyskuje się zdecydowanie lepszą manewrowość pojazdu oraz niższe zużycie opon.”

 

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza w postepowaniu podwozia z drugą osią napędową i ostatnią osią skrętną. Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

 

3. Pytanie Wykonawcy:

„3. Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu podwozie wyposażone w światła do jazdy dziennej żarówkowe wbudowane w zespoły przednich reflektorów lub światła dzienne LED niezintegrowane z reflektorami przednimi?”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza w postępowaniu podwozia wyposażonego w światła do jazdy dziennej żarówkowe wbudowane w zespoły przednich reflektorów lub światła dzienne LED niezintegrowane z reflektorami przednimi. Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

 

4. Pytanie Wykonawcy:

„4. Czy zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy pojazdu do 100 dni od daty podpisania umowy?”

 

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie zgadza się na wydłużenie terminu dostawy. Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ.

 


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA – Przetarg na leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu z zamontowaną śmieciarką

7 Marzec 2017

Ogłoszenie nr 38699 – 2017 z dnia 2017-03-07 r.

Środa Wielkopolska: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 36075-2017
Data: 03/03/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Usługi Komunalne Sp. z o. o. , Krajowy numer identyfikacyjny 365822140, ul. Wiosny Ludów  3, 63-000  Środa Wielkopolska, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612852633, e-mail plocinski@uk-sroda.pl, faks . 
Adres strony internetowej (url): www.uk-sroda.pl
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 10/03/2017, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski 
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 15/03/2017, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski.

 

MATERIAŁY DO POBRANIA:

1. Wyjaśnienia treści SIWZ 07.03.2017

2. SIWZ-leasing-śmieciarki- zmiany

3. Załącznik-nr-5-Szczegółowy-opis-przedmiotu-zamówienia – zmiana

4. Zmiana treści SIWZ 07.03.2017

 


Ogłoszenie o przetargu na leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu z zamontowaną śmieciarką.

3 Marzec 2017

Przetarg na leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu z zamontowaną śmieciarką.

Dokumenty do pobrania:


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

9 Styczeń 2017

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. „Dostawa paliw płynnych na rzecz spółki Usługi Komunalne sp. z o.o. w organizacji”

 

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych:

Usługi Komunalne sp. z o.o.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

http://uk-sroda.pl

tel. 61 285 40 68, fax. 61 285 23 19

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym pismem zawiadamia, że

 

 • Za najkorzystniejszą, w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych uznana oraz wybrana została oferta nr 2 złożona przez:

Oferta nr 2:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Spółka Jawna T&J Tyrakowski Jachnik

Siedziba oraz adres siedziby:

Kotlin, ul. Sławoszewska 2B, 63-220 Kotlin

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca, który złożył ofertę nr 2, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ: najniższa cena za realizację zamówienia.

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia podstawowego wynosi:

Cena jednostkowa netto: 3,50 zł/l netto (słownie: trzy złote 50/100)

Cena jednostkowa brutto: 4,31 zł/l brutto (słownie: cztery złote 31/100)

Wysokość upustu:0,21 zł/l (słownie: zero złotych, 21/100)

Cena netto: 3,50 zł netto (słownie: trzy złote, 50/100)

Cena brutto: 4,31 zł (słownie: cztery złote, 31/100).

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji wynosi:

Cena jednostkowa netto: 3,50 zł/l netto (słownie: trzy złote 50/100)

Cena jednostkowa brutto: 4,31 zł/l brutto (słownie: cztery złote 31/100)

Wysokość upustu:0,21 zł/l (słownie: zero złotych, 21/100)

Cena netto: 420.000,00 netto (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100)

Cena brutto: 517.200,00 zł (słownie: pięćset siedemnaście tysięcy dwieście złotych, 00/100).

 

W kryterium CENA Wykonawca otrzymał: 100,00 pkt.

Łączna punktacja: 100,00 pkt. x 3 członków komisji przetargowej = 300,00 punktów

 

 • Zamawiający przedstawia nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

Oferta nr 1:

Imię i Nazwisko oraz Nazwa (firma) wykonawcy:

Ryszard Duszyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Gazyfikacji Bezprzewodowej Ryszard Duszyński

Adres wykonywania działalności:

Krzykosy, ul. Szkolna 22; 63-024 Krzykosy

 

Oferta nr 2:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Spółka Jawna T&J Tyrakowski Jachnik

Siedziba oraz adres siedziby:

Kotlin, ul. Sławoszewska 2B, 63-220 Kotlin

 

 • Zamawiający przedstawia nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

Oferta nr 1:

Imię i Nazwisko oraz Nazwa (firma) wykonawcy:

Ryszard Duszyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Gazyfikacji Bezprzewodowej Ryszard Duszyński

Adres wykonywania działalności:

Krzykosy, ul. Szkolna 22; 63-024 Krzykosy

Liczba punktów kryterium cena: 99,77

Łączna liczba punktów: 99,77 x 3 członków komisji przetargowej = 299,31 punktów

 

Oferta nr 2:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Spółka Jawna T&J Tyrakowski Jachnik

Siedziba oraz adres siedziby:

Kotlin, ul. Sławoszewska 2B, 63-220 Kotlin

Liczba punktów kryterium cena: 100,00

Łączna liczba punktów: 100,00 x 3 członków komisji przetargowej = 300,00

 

 

 • Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

 • Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

 • Informacja o unieważnieniu postępowania:

Zamawiający nie unieważnił postępowania.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

4 Styczeń 2017

 

materiał do pobrania: zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. „Dostawa paliw płynnych na rzecz spółki Usługi Komunalne sp. z o.o. w organizacji”

 

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych:

Usługi Komunalne sp. z o.o.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

http://uk-sroda.pl

tel. 61 285 40 68, fax. 61 285 23 19

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym pismem zawiadamia, że

 

 • Za najkorzystniejszą, w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych uznana oraz wybrana została oferta nr 2 złożona przez:

Oferta nr 2:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Spółka Jawna T&J Tyrakowski Jachnik

Siedziba oraz adres siedziby:

Kotlin, ul. Sławoszewska 2B, 63-220 Kotlin

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca, który złożył ofertę nr 2, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ: najniższa cena za realizację zamówienia.

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia podstawowego wynosi:

Cena jednostkowa netto: 3,50 zł/l netto (słownie: trzy złote 50/100)

Cena jednostkowa brutto: 4,31 zł/l brutto (słownie: cztery złote 31/100)

Wysokość upustu:0,21 zł/l (słownie: zero złotych, 21/100)

Cena netto: 3,50 zł netto (słownie: trzy złote, 50/100)

Cena brutto: 4,31 zł (słownie: cztery złote, 31/100).

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji wynosi:

Cena jednostkowa netto: 3,50 zł/l netto (słownie: trzy złote 50/100)

Cena jednostkowa brutto: 4,31 zł/l brutto (słownie: cztery złote 31/100)

Wysokość upustu:0,21 zł/l (słownie: zero złotych, 21/100)

Cena netto: 420.000,00 netto (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100)

Cena brutto: 517.200,00 zł (słownie: pięćset siedemnaście tysięcy dwieście złotych, 00/100).

 

W kryterium CENA Wykonawca otrzymał: 100,00 pkt.

Łączna punktacja: 100,00 pkt. x 3 członków komisji przetargowej = 300,00 punktów

 

 • Zamawiający przedstawia nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

Oferta nr 1:

Imię i Nazwisko oraz Nazwa (firma) wykonawcy:

Ryszard Duszyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Gazyfikacji Bezprzewodowej Ryszard Duszyński

Adres wykonywania działalności:

Krzykosy, ul. Szkolna 22; 63-024 Krzykosy

 

Oferta nr 2:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Spółka Jawna T&J Tyrakowski Jachnik

Siedziba oraz adres siedziby:

Kotlin, ul. Sławoszewska 2B, 63-220 Kotlin

 

 • Zamawiający przedstawia nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

Oferta nr 1:

Imię i Nazwisko oraz Nazwa (firma) wykonawcy:

Ryszard Duszyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Gazyfikacji Bezprzewodowej Ryszard Duszyński

Adres wykonywania działalności:

Krzykosy, ul. Szkolna 22; 63-024 Krzykosy

Liczba punktów kryterium cena: 99,77

Łączna liczba punktów: 99,77 x 3 członków komisji przetargowej = 299,31 punktów

 

Oferta nr 2:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Spółka Jawna T&J Tyrakowski Jachnik

Siedziba oraz adres siedziby:

Kotlin, ul. Sławoszewska 2B, 63-220 Kotlin

Liczba punktów kryterium cena: 100,00

Łączna liczba punktów: 100,00 x 3 członków komisji przetargowej = 300,00

 

 

 • Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

 • Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

 • Informacja o unieważnieniu postępowania:

Zamawiający nie unieważnił postępowania.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

29 Grudzień 2016

Środa Wielkopolska, dnia 29 grudnia 2016 r.

materiał do pobrania:info-z-otwarcia-ofert-uk-29-12-2016

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. „Dostawa paliw płynnych na rzecz spółki Usługi Komunalne sp. z o.o.  (dawniej: Usługi Komunalne sp. z o. o. w organizacji)”

 

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

Usługi Komunalne sp. z o. o.

(dawniej: Usługi Komunalne sp. z o. o. w organizacji)

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

http://uk-sroda.pl

tel. 61 285 40 68, fax. 61 285 23 19

 

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym składam informacje z otwarcia ofert:

 • Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

kwotę jednostkową: 4,92 zł brutto (słownie:  cztery złote 92/100)

kwotę brutto: 595.320,00 zł brutto (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 00/100)

 • Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1:

Imię i Nazwisko oraz Nazwa (firma) wykonawcy:

Ryszard Duszyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Gazyfikacji Bezprzewodowej Ryszard Duszyński

Adres wykonywania działalności:

Krzykosy, ul. Szkolna 22; 63-024 Krzykosy

 

Oferta nr 2:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Spółka Jawna T&J Tyrakowski Jachnik

Siedziba oraz adres siedziby:

Kotlin, ul. Sławoszewska 2B, 63-220 Kotlin

 

 • Ceny

Oferta nr 1:

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia podstawowego wynosi:

Cena jednostkowa netto: 3,51 zł/l netto (słownie: trzy złote 51/100)

Cena jednostkowa brutto: 4,32 zł/l brutto (słownie: cztery złote 32/100)

Wysokość upustu:0,20 zł/l (słownie: zero złotych, 20/100)

Cena netto: 3,51 zł netto (słownie: trzy złote, 51/100)

Cena brutto: 4,32 zł (słownie: cztery złote, 32/100).

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji wynosi:

Cena jednostkowa netto: 3,51 zł/l netto (słownie: trzy złote 51/100)

Cena jednostkowa brutto: 4,32 zł/l brutto (słownie: cztery złote 32/100)

Wysokość upustu:0,20 zł/l (słownie: zero złotych, 20/100)

Cena netto: 421.200,00 zł netto (słownie: czterysta dwadzieścia jeden tysięcy dwieście złotych, 00/100)

Cena brutto: 518.400,00zł (słownie: pięćset siedemnaście  tysięcy czterysta złotych, 00/100)

Oferta nr: 2

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia podstawowego wynosi:

Cena jednostkowa netto: 3,50 zł/l netto (słownie: trzy złote 50/100)

Cena jednostkowa brutto: 4,31 zł/l brutto (słownie: cztery złote 31/100)

Wysokość upustu:0,21 zł/l (słownie: zero złotych, 21/100)

Cena netto: 3,50 zł netto (słownie: trzy złote, 50/100)

Cena brutto: 4,31 zł (słownie: cztery złote, 31/100).

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji wynosi:

Cena jednostkowa netto: 3,50 zł/l netto (słownie: trzy złote 50/100)

Cena jednostkowa brutto: 4,31 zł/l brutto (słownie: cztery złote 31/100)

Wysokość upustu:0,21 zł/l (słownie: zero złotych, 21/100)

Cena netto: 420.000,00 netto (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100)

Cena brutto: 517.200,00 zł (słownie: pięćset siedemnaście tysięcy dwieście złotych, 00/100).