Aktualności


UK/01/2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

16 Marzec 2018

Ogłoszenie nr 532784-N-2018 z dnia 2018-03-16 r. 

Usługi Komunalne Sp. z o. o. : „Budowa budynku wielorodzinnego 8 lokalowego nr 5 w rejonie ulic Greckiej i Portugalskiej w Środzie Wielkopolskiej w zakresie „pod klucz” 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

 

(więcej…)


Prezydent RP w Środzie Wielkopolskiej!

1 Marzec 2018


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI

7 Luty 2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI

 

O G Ł O S Z E N I E

Spółka "Usługi Komunalne" spółka z ograniczona odpowiedzialnością

ul. Wiosny Ludów  nr 3, Środa Wielkopolska , 63-000 Środa Wielkopolska

REGON: 365822140, NIP: 7861705303 KRS 0000654556

http://uk-sroda.pl/

 

o g ł a s z a

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI

w trybie art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

Zarząd Spółki „Usługi Komunalne” sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych w kwocie 10.588.000,- PLN (dziesięć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) przez Spółkę „Usługi Komunalne” sp. z o.o.

 

Materiał do pobrania:  UK__Zaproszenie do składania ofert


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W ROKU 2018

30 Styczeń 2018


Postępowanie nr UK/4/2017 – ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

11 Grudzień 2017

Środa Wlkp., 11 grudnia 2017 r.

Postępowanie nr UK/4/2017

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa paliw płynnych na rzecz spółki Usługi Komunalne sp. z o.o.”

 

(więcej…)


Postępowanie nr: UK/4/2017 – INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

6 Grudzień 2017

Środa Wielkopolska, dnia 06 grudnia 2017 r.

Postępowanie nr: UK/4/2017

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. „Dostawa paliw płynnych na rzecz spółki Usługi Komunalne sp. z o.o. ”

 

(więcej…)


UK/4/2017 – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

28 Listopad 2017

Ogłoszenie nr 623280-N-2017 z dnia 2017-11-28 r. 

Usługi Komunalne Sp. z o. o. : „Dostawa paliw płynnych na rzecz spółki Usługi Komunalne sp. z o.o. ”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

 

(więcej…)


UK/3/2017 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

31 Maj 2017

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. "Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu z zamontowaną śmieciarką"

 

Nr postępowania: UK/3/2017 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Usługi Komunalne sp. z o.o.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

tel. 61 285 40 68,

adres e-mail: sekretariat@uk-sroda.pl

 

 

Niniejszym publikujemy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w powyższym postępowaniu.

materiał do pobrania:

UK 3 2017 zawiadomienie ogólne


UK/3/2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

23 Maj 2017

Środa Wielkopolska, dnia 23 maja 2017 r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. "Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu z zamontowaną śmieciarką"

 

Nr postępowania: UK/3/2017 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Usługi Komunalne sp. z o.o.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

tel. 61 285 40 68,

adres e-mail: sekretariat@uk-sroda.pl

adres strony internetowej: http://uk-sroda.pl

 

 

(więcej…)


UK/3/17 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

17 Maj 2017

Środa Wlkp., dnia 17 maja 2017 r.

 

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

pn: „Leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu z zamontowaną śmieciarką"

 

Przez:

Usługi Komunalne sp. z o.o.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

 

Działając na podstawie art. 38 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych niniejszym udzielam wyjaśnień na następujące pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

  1. Pytanie Wykonawcy:

„Czy wyłączny właściciel spółki – Gmina Środa Wielkopolska – poręczy wykonanie tej transakcji?”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Gmina Środa Wielkopolska nie udzieli poręczenia.

 

  1.  Pytanie Wykonawcy:

„Czy ubezpieczenie ma być wliczone z góry na cały okres finasowania w cenę leasingu, czy też Zamawiający będzie je płacić co roku na podstawie oddzielnie wystawianych przez Wykonawcę faktur?”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że ubezpieczy przedmiot umowy oraz poniesie koszty z tym związane. Wobec powyższego cena całkowita nie obejmuje kwoty ubezpieczenia samochodu.

 

  1. Pytanie Wykonawcy:

„Czy zamawiający będzie pokrywał koszty podatku od środków transportowych, na podstawie refaktury?”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający będzie pokrywał koszty podatku od środków transportowych.

 

  1. Pytanie Wykonawcy:

„Czy zamawiający pokryje we własnym zakresie koszty obowiązków serwisowych pojazdu?”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający będzie pokrywał we własnym zakresie koszty obowiązków serwisowych pojazdu po upływie okresu gwarancji.

Materiały do pobrania:

UK__Bilans oraz RZiS za 2016 i 2017