1000true dots bottomleft 330true false 800http://uk-sroda.pl/wp-content/plugins/thethe-image-slider/style/skins/frame-white
 • 5000 fade true 450 left 0
  Slide1

  Oczyszczanie i wywóz odpadów

  Nasze wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie pozwala nam dostosować szeroką ofertę usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, wielkogabarytowych oraz segregowanych.

  Czytaj więcej >>
 • 5000 fade true 450 left 0
  Slide2

  Zagospodarowanie terenów zielonych

  Przez wiele lat naszej działalności daliśmy się poznać jako firma dbająca wizerunek naszego miasta. Każdego roku dbamy i urozmaicamy tereny zieleni w naszym mieście. W naszej ofercie znajdzie się także coś dla odbiorców indywidualnych.

  Czytaj więcej >>
 • 5000 fade true 450 left 0
  Slide3

  Akcja zimowa

  Od lat dbamy o zimowe utrzymanie dróg i chodników w Środzie i okolicy. Na stronie znajdą Państwo między innymi kontakt do dyżurnego Akcji Zimowej.

  Czytaj więcej >>
 • 5000 fade true 450 left 0
  Slide4

  Usługi pogrzebowe

  Świadczymy także kompleksowe usługi pogrzebowe. Posiadamy wysoce wykwalifikowany personel, który zawszei o każdej porze pomoże przy organizacji pochówku i zajmie się wszelkimi przygotowaniami i formalnościami.

  Czytaj więcej >>
 • 5000 fade true 450 left 0
  Slide5

  Dział gospodarki mieszkaniowej

  Znane nam archiwa wskazują, że właśnie w tej dziedzinie rozpoczęliśmy swoją działalność. Doświadczenie zdobyte przez cały ten czas pozwala nam przedstawić profesjonalną ofertę dla Wspólnot Mieszkaniowych.

  Czytaj więcej >>

Najnowsze informacje


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2 Grudzień 2016

Do pobrania treść zawiadomienia:

zawiad-o-wyborze-oferty_02-12-2016

 

Środa Wielkopolska, dnia 2 grudnia 2016 r.

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. „Dostawa paliw płynnych na rzecz spółki Usługi Komunalne sp. z o.o.”

 

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych:

Usługi Komunalne sp. z o.o.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

http://uk-sroda.pl

tel. 61 285 40 68, fax. 61 285 23 19

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym pismem zawiadamia, że

 

 • Za najkorzystniejszą, w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych uznana oraz wybrana została oferta nr 2 złożona przez:

Oferta nr 2:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Spółka Jawna T&J Tyrakowski Jachnik

Siedziba oraz adres siedziby:

Kotlin, ul. Sławoszewska 2B, 63-220 Kotlin

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca, który złożył ofertę nr 2, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz wymagania zawarte w SIWZ, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w SIWZ: najniższa cena za realizację zamówienia.

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:

Cena jednostkowa netto: 3,23 zł/l netto (słownie: trzy złote 23/100)

Cena jednostkowa brutto: 3,97 zł/l brutto (słownie: trzy złote 97/100)

Wysokość upustu:0,19 zł/l (słownie: zero złotych, 19/100)

Cena netto: 48.450,00 zł netto (słownie: czterdzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych, 00/100)

Cena brutto:59.550,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych, 00/100).

W kryterium CENA Wykonawca otrzymał: 100,00 pkt.

Łączna punktacja: 100,00 pkt. x 3 członków komisji przetargowej = 300,00 punktów

 

 • Zamawiający przedstawia nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

Oferta nr 1:

Imię i Nazwisko oraz Nazwa (firma) wykonawcy:

Ryszard Duszyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Gazyfikacji Bezprzewodowej Ryszard Duszyński

Adres wykonywania działalności:

Krzykosy, ul. Szkolna 22; 63-024 Krzykosy

 

Oferta nr 2:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Spółka Jawna T&J Tyrakowski Jachnik

Siedziba oraz adres siedziby:

Kotlin, ul. Sławoszewska 2B, 63-220 Kotlin

 

Oferta nr 3:

Nazwa (firma) wykonawcy:

MAT-OIL Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Siedziba oraz adres siedziby:

Poznań, ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań

 

 • Zamawiający przedstawia nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

Oferta nr 1:

Imię i Nazwisko oraz Nazwa (firma) wykonawcy:

Ryszard Duszyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Gazyfikacji Bezprzewodowej Ryszard Duszyński

Adres wykonywania działalności:

Krzykosy, ul. Szkolna 22; 63-024 Krzykosy

Liczba punktów kryterium cena: 99,50

Łączna liczba punktów: 99,50 * 3 członków komisji = 298,50

 

Oferta nr 2:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Spółka Jawna T&J Tyrakowski Jachnik

Siedziba oraz adres siedziby:

Kotlin, ul. Sławoszewska 2B, 63-220 Kotlin

Liczba punktów kryterium cena: 100,00

Łączna liczba punktów: 100,00 * 3 członków komisji = 300,00

 

Oferta nr 3:

Nazwa (firma) wykonawcy:

MAT-OIL Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Siedziba oraz adres siedziby:

Poznań, ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań

Liczba punktów kryterium cena: 95,66

Łączna liczba punktów: 95,66 * 3 członków komisji = 286,99

 

 • Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

 • Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

 • Informacja o unieważnieniu postępowania:

Zamawiający nie unieważnił postępowania.

 


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – Dostawa paliw płynnych na rzecz spółki Usługi Komunalne Sp. z o.o.”

28 Listopad 2016

Środa Wielkopolska, dnia 28 listopada 2016 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego p.n. „Dostawa paliw płynnych na rzecz spółki Usługi Komunalne sp. z o.o.”

 

Postepowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Usługi Komunalne sp. z o.o.

ul. Wiosny Ludów 3

63 – 000 Środa Wielkopolska

http://uk-sroda.pl

tel. 61 285 40 68, fax. 61 285 23 19

 

jako Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, niniejszym składam informacje z otwarcia ofert:

 • Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

kwotę brutto: 59.600 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100)

 • Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1:

Imię i Nazwisko oraz Nazwa (firma) wykonawcy:

Ryszard Duszyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Gazyfikacji Bezprzewodowej Ryszard Duszyński

Adres wykonywania działalności:

Krzykosy, ul. Szkolna 22; 63-024 Krzykosy

 

Oferta nr 2:

Nazwa (firma) wykonawcy:

Spółka Jawna T&J Tyrakowski Jachnik

Siedziba oraz adres siedziby:

Kotlin, ul. Sławoszewska 2B, 63-220 Kotlin

 

Oferta nr 3:

Nazwa (firma) wykonawcy:

MAT-OIL Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Siedziba oraz adres siedziby:

Poznań, ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań

 • Ceny, Termin wykonania zamówienia:

Oferta nr 1:

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:

Cena jednostkowa netto: 3,24 zł/l netto (słownie: trzy złote 24/100)

Cena jednostkowa brutto: 3,99 zł/l brutto (słownie: trzy złote 99/100)

Wysokość upustu:0,18 zł/l (słownie: zero złotych, 18/100)

Cena netto: 48.600,00 zł netto (słownie: czterdzieści osiem tysięcy sześćset złotych, 00/100)

Cena brutto:59.850,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych, 00/100).

Termin wykonania zamówienia: 31.12.2016 r.

Oferta nr: 2

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:

Cena jednostkowa netto: 3,23 zł/l netto (słownie: trzy złote 23/100)

Cena jednostkowa brutto: 3,97 zł/l brutto (słownie: trzy złote 97/100)

Wysokość upustu:0,19 zł/l (słownie: zero złotych, 19/100)

Cena netto: 48.450,00 zł netto (słownie: czterdzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych, 00/100)

Cena brutto:59.550,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych, 00/100).

Termin wykonania zamówienia: 31.12.2016 r.

 

Oferta nr 3:

Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:

Cena jednostkowa netto: 3,37 zł/l netto (słownie: trzy złote 37/100)

Cena jednostkowa brutto: 4.15 zł/l brutto (słownie: cztery złote 15/100)

Wysokość upustu:0,05 zł/l (słownie: zero złotych, 5/100)

Cena netto: 50.550,00 zł netto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych, 00/100)

Cena brutto:62.250,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych, 00/100).

Termin wykonania zamówienia: 31.12.2016 r.

 


Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawy. Dostawa paliw płynnych na rzecz spółki Usługi Komunalne sp. z o.o.”

18 Listopad 2016

Ogłoszenie o zamówieniu – dostawy.

"Dostawa paliw płynnych na rzecz spółki Usługi Komunalne sp. z o.o."

ogloszenie-o-zamowieniu-1

siwz-dostawa-paliw-2

zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-1

zalacznik-nr-2-oswiadczenie-wykonawcy-z-art-25a-ust-1-dotyczace-spelniania-warunkow-udzialu-w-postepowaniu-1

zalacznik-nr-3-oswiadczenie-wykonawcy-z-art-25a-ust-1-dotyczace-przeslanek-wykluczenia-z-postepowania-1

zalacznik-nr-4-grupa-kapitalowa-1

zalacznik-nr-5-wzor-umowy-1


Informacja o kursowaniu autobusów dnia 1 listopada 2016

27 Październik 2016

Uwaga mieszkańcy powiatu Środa Wlkp.

Informujemy, że dnia 1 listopada autobusy linii miejskich i podmiejskich będą kursowały w godzinach zgodnie z niedzielnym rozkładem jazdy.


Aktualny rozkład jazdy autobusów.

20 Październik 2016

Szanowni Mieszkańcy,

Przedstawiamy aktualny rozkład komunikacji miejskiej.

Obowiązuje od dnia17.10.2016 roku.

Rozkład jazdy: Środa Wlkp i Zaniemyśl -dni robocze

Rozkład jazd: Linie podmiejskie – dni robocze

Rozkład jazdy autobusów: Soboty

Rozkład jazdy autobusów: niedziele


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Walec drogowy

31 Sierpień 2016

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Walec drogowy


Harmonogram wywozu odpadów od 1 sierpnia 2016 roku

20 Lipiec 2016

Szanowni Państwo,

uprzejmie zachęcamy do zapoznania się z nowym harmonogramem odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, selektywnie zebranych odpadów oraz odpadów wielkogabarytowych – Akcja wywalamy graty z chaty !

 

Rejon I PDF

Rejon II PDF

Rejon III PDF

Rejon IV PDF

 Rejon V PDF

Rejon VI PDF

Rejon VII PDF

Rejon VIII PDF

Rejon X PDF

Rejon IX PDF

Rejon XI PDF

Rejon XII PDF

Rejon XIII PDF

Rejon XIV PDF